Lög samtakanna

Lög Almannaheilla, samtaka þriðja geirans 

Heiti og heimili

1. gr.

Almannaheill, samtök þriðja geirans, eru samstarfsvettvangur félaga og sjálfseignarstofnana

sem vinna að almannaheill (Public Benefit Organizations) á Íslandi. Heimili þeirra og varnarþing eru í Reykjavík.

Markmið

2. gr.

Almannaheillum, samtökum þriðja geirans, er ætlað:

1. Að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum fyrir almannaheillasamtök og sjálfseignarstofnanir sem starfa í almannaþágu, vinna að sem hagfelldustu starfsumhverfi fyrir þessa aðila, styrkja ímynd þeirra og efla stöðu hans í samfélaginu.

2. Að koma fram fyrir hönd þriðja geirans gagnvart opinberum aðilum og samfélaginu, stuðla að umræðu um hagsmuna- og fræðslumál á meðal almannaheillasamtaka og á opinberum vettvangi, og þrýsta á stjórnvöld um aðgerðir í málefnum þriðja geirans. Til þess að ná markmiðum sínum munu samtökin leggja sérstaka áherslu á þrjú verkefni:

Skattaumhverfi: Vinna að einföldun á skattaumhverfi íslenskra almannaheillasamtaka og bættri skattalegri stöðu þeirra, til samræmis við stöðu sambærilegra félaga í nágrannalöndunum.

Lagaumhverfi: Stuðla að því að sett verði heildarlög um starfsemi frjálsra félagasamtaka og sjálfseignarstofnana, réttindi þeirra og skyldur og fá þannig fram skýrari réttarstöðu og traustara rekstrarumhverfi þessara aðila.

Ímynd almannaheillastarfsemi:

Skýra fyrir opinberum aðilum, sem og öllum almenningi, hlutverk almannaheillasamtaka og sjálfseignarstofnana og undirstrika gagnsemi þeirra fyrir íslenskt samfélag.

Félagsaðild

3. gr.

Aðilar að samtökunum geta orðið frjáls félagasamtök með almennan aðgang og lýðræðislega stjórnarhætti, sem skráð eru hjá Hagstofu Íslands, og á einhvern hátt er ætlað að vinna að heill ótiltekins fjölda manna án hagnaðarsjónarmiða þeirra sem reka og stýra félaginu, einnig sjálfseignarstofnanir, sem hafa samskonar markmið. Leggja verður aðildarumsókn, ásamt samþykktum umsóknarleitanda og skýrslu um starfsemi hans, fyrir stjórn Almannaheilla til samþykktar. Aðalfundur samtakanna skal staðfesta aðild. Brottrekstur samtaka ákveðst af stjórn og skal staðfesta með 2/3 fulltrúa á næsta aðalfundi.

Aðalfundur

4. gr

Aðalfundur Almannaheilla fer með æðsta vald og ákvörðunarrétt í málefnum samtakanna. Skal hann haldinn fyrir 15. júní ár hvert. Senda skal út fundarboð til aðildarfélaga með minnst fjögurra vikna fyrirvara. Í aðalfundarboði skal kynna dagskrá, fundartíma og fundarstað. Aðalfundurinn telst lögmætur ef löglega er til hans boðað.

5. gr.

Aðildarsamtökin eiga rétt á einum fulltrúa á aðalfundinn hvert. Aðildarsamtök sem greiða félagsgjöld samkvæmt efri þrepum í félagsgjaldaskrá Almannaheilla skulu eiga rétt á viðbótarfulltrúum, einum fyrir hvert þrep.

6. gr.

Á dagskrá aðalfundar skulu vera eftirfarandi atriði:

– Kosning fundarstjóra, fundarritara.

– Ávörp gesta.

– Skýrsla stjórnar um nýliðið starfsár og starfið framundan.

– Skýrsla um fjárhag samtakanna og fjárhagsáætlun.

– Umræður um skýrslur og afgreiðsla ársreiknings.

– Kosning stjórnar og skoðunarmanna .

– Ákvörðun um gjaldskyldu aðildarfélaga.

– Lagabreytingar.

– Önnur mál.

7. gr.

Stjórnin skal kalla til sérstaks aðalfundar, annað hvort að eigin frumkvæði eða sé þess óskað af minnst ¼ stofnana og félaga að samtökunum. Boðað skal skriflega til fundarins með minnst tveggja vikna fyrirvara og halda hann síðast fjórum vikum eftir að krafa um það hefur borist stjórn. Í fundarboði skal getið hvert sé tilefni fundarins. Sérstakur aðalfundur skal hafa sama vald og venjulegur aðalfundur.

Kjörgengi og kosningar

8. gr.

Stjórn samtakanna skipa sjö einstaklingar. Formaður skal kosinn sérstaklega og til eins árs í senn. Einnig skal kjósa þrjá stjórnarmenn til tveggja ára setu og fleiri ef þess gerist þörf. Kjósa skal sjö einstaklinga í varastjórn til eins árs í senn. Ennfremur skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga og einn til vara til eins árs. Kosningar fara fram á aðalfundi.

9. gr.

Stjórn samtakanna skal fyrir aðalfund tilnefna þriggja manna uppstillingarnefnd. Hlutverk hennar er að tryggja að í hvert laust sæti sé a.m.k. einn frambjóðandi. Skal nefndin í störfum sínum leitast við að tryggja að jafnræði ríki milli aðildarsamtakanna um setu í stjórn, að jafnrétti ríki milli kynja um stjórnarþátttöku, svo og að eðlileg endurnýjun stjórnarmanna eigi sér stað.

10. gr.

Formaður er kjörinn sérstaklega á aðalfundi en að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum. Hana skipa varaformaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnendur. Hún ber ábyrgð á störfum samtakanna. Hún getur skipað sérstakar nefndir til að sinna tilteknum málefnum og hún getur ráðið starfsfólk eftir því sem fjárhagur leyfir. Stjórnarfundir skulu færðir til bókar og skal bókunin vera aðgengileg aðilum að samtökunum.

Fjárhagsmál

11. gr.

Heimilt er að ákveða sérstakt árgjald aðildarfélaga að Almannaheillum og skal það ákveðið á aðalfundi. Þá er samtökunum heimilt að afla styrktaraðila og jafnframt að taka við framlögum frá ríki og sveitarfélögum.

12. gr.

Reikningsárið skal vera almanaksárið. Minnst tveimur vikum fyrir aðalfund skal senda aðilum að samtökunum ársreikning yfirfarinn af tveimur skoðunarmönnum, svo og fjárhagsáætlun næsta árs.

13. gr.

Formaður og gjaldkeri skuldbinda samtökin í sameiningu, í umboði stjórnar, en í fjarveru annars þeirra kemur einhver stjórnarmanna í stað þess sem er fjarverandi.

Lagabreytingar

14. gr.

Tillögur um breytingar á lögum samtakanna skal senda stjórn eigi síðar en þremur vikum fyrir aðalfund. Tillögur til breytingar á lögum skal senda aðildarsamtökum a.m.k. tveimur vikum fyrir aðalfund.

16. gr.

Til að breyta samþykktum þessum þarf 2/3 fulltrúa á aðalfundi. Til þess að leggja samtökin niður þarf sama hlutfall atkvæða. Séu samtökin lögð niður falla eignir þeirra til góðgerðarmála að ákvörðun aðalfundar.

Ákvæði til bráðabirgða

Þegar kosið er til stjórnar samkvæmt 8. gr. laganna í fyrsta skipti eftir breyttum lögum skal kjósa þrjá aðalstjórnarmenn til tveggja ára og þrjá til eins árs.

Afgreitt á aðalfundi Almannaheilla 30. maí 2011